Проектантски услуги по част „Конструктивна“


Нашият екип от проектанти  е специализиран в изготвянето на инвестиционни проекти по всички  на жилищни и обществено-обслужващи сгради, хотелски комплекси, малки търговски обекти, обекти в сферата на услугите (фризьорски и козметични салони, ателиета за ремонти, сервизи и др.), гаражи и др. Изготвяме проекти както за София, така и за цялата страна.
Конструктивният проект може да бъде и пристройка към съществуваща сграда или надстройка на дадена конструкция.Цялостното представяне на проектантските услуги и тяхното системизиране по специалности са описани малко по-надолу. По желание на възложителя конструкциите могат да бъдат стоманобетонни, метални, дървени или смесени,  както за целите сгради така и за отделни техни елементи.
Комбинирането на всички натоварвания и въздействия, които действат върху сградата са в съответствие с действащите норми в България. Във фаза „Работен проект“ се разработват и детайлни чертежи за конструктивните елементи. За металните конструкции се разработва КМ или КМД.
Конструктивните изчисления се правят от проектант конструктор с помощта на съвременни програмни продукти и позволяващи визуализация на конструкцията на сградата.

Обхват на инвестиционните проекти:

В зависимост от категорията, вида, местоположението и предназначението на проектираните обекти,  всеки инвестиционен проект задължително включва част Конструктивна, която се занимава в изброените по-долу дейности.

Услугите, които предлагаме по част „Конструктивна” са в изготвянето на цялостни идейни и работни прокети в областа на:

  • Конструктивни чертежи и документи (пълна проектна документация)
  • Проектиране на стоманобетонни конструкции (хотели, жилищни сгради, офис сгради, къщи)
  • Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции
  • Проектиране на стоманени конструкции (промишлени халета)
  • Проектиране на стоманени конструкции (магазини, стълбове, премествяеми съоръжения)
  • Проектиране на дървени конструкции (дървена къща, мост, беседка)
  • Проект за остъкляване на тераса (балкон)
  • Проектиране на рекламни съоръжения, осветителни тела и огради
  • Преутройство на къща
  • Подпорни стени и укрепване на изкопи
  • Пълни конструктивни изчисления
  • Фундаментни слягания и пропадания
  • Преглед на вече изпълнени конструктивни проекти
  • Проверка на конструктивни изчисления
  • Смяна на предназначение на обект
  • Узаконяване на стара сграда, остъклена тераса, гараж или пристройка (удостоверение за търпимост)
  • Чертожни услуги, изготвяне на всякакви чертежи и детайли
  • Пристройка към съществуваща сграда (къща, гараж)
  • Надстройка към съществуваща сграда (къща, гараж)
  • Проект за ограда
  • Сеизмично усилване на съществуваща сграда
  • Сеизмичен анализ и сеизмично оценяване
  • Конструктивни анализи и компютърно моделиране
  • Конструктивни спесификации
  • Изготвяне наконструктивно становище и експертизи
  • Конструктивна консултация
  • Изготвяне на количествени сметки
  • Изготвяне на “План за безопасност и здраве“
  • Конструктивни повреди и анализи на разрушенията – усилване на плочи, греди, колони, фундаменти
  • Обследване на съществуващи сгради
  • Строително консултиране
  • Авторски контрол

Част „Контруктивна“ може да се изпълни в следните фази:

1. Идеен проект на част Конструктивна включва:
* Всички кофражни планове на сградата
* План изкоп
* Укрепване на изкоп ( ако е нужно такова)
* Армировъчен план основи и фусова армировка на колони, стени и шайби
* Армировъчен план на първата плоча
* Статико-динамични изчисления на цялата сграда

2. Работен или Технически проект на част Конструктивна включва:

* Всички окончателни кофражни планове на сградата (кофражни разрези ако е наложително)
* План изкоп
* Укрепване на изкоп ( ако е нужно такова)
* Армировъчен план на основи и плочи и армировка на всички Стб. елементи
* Оккончателен статико-динамичен анализ на цялата сграда
* Количествена сметка
Advertisements
%d bloggers like this: